Informace o zpracování osobních údajů

(Aktualizované znění ze dne 1. 4. 2024)

V tomto dokumentu naleznete komplexní informace o vašich právech souvisejících se zpracováváním vašich osobních údajů správcem, kterým je společnost doublepower!! s.r.o., se sídlem Bílkova 856/18, Staré Město, 110 00 Praha 1, IČ: 27951855, e-mail: info@doublepower.cz, (dále jen „správce“ nebo „my“) za účelem poskytování služeb prezentovaných na webové stránce https://www.doublepower.cz/.

Doporučujeme vám, abyste si informace pečlivě přečetli. Udělali jsme vše pro to, aby byly co nejsrozumitelnější. Pokud by vám i přesto nebylo něco jasné, rádi vám kterýkoli pojem nebo pasáž̌ vysvětlíme.

Rozsah a odpovědnost za zpracování

V tomto dokumentu naleznete informace o zpracování osobních údajů, které provádíme v roli Správce, tedy jako osoby, která určuje účely a prostředky a rozhoduje o zpracování vašich osobních údajů. 

Osobními údaji se rozumí data, která mohou identifikovat vaši osobu, jako například jméno, adresa, telefonní číslo, e-mailová adresa apod. Zpracování osobních údajů je nezbytné pro poskytování našich služeb.

Při zpracovávání osobních údajů se řídíme příslušnými právními předpisy, zejména Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „GDPR“) a zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

Čí údaje zpracováváme jako Správce

 • zájemců o naše služby, nebo jiných osob, které s námi naváží komunikaci, 
 • klientů a dodavatelů,
 • návštěvníků naší webové prezentace,
 • zájemců o zaměstnání nebo spolupráci. 

Jaká máte práva k vašim osobním údajům? 

Ve vztahu k vašim osobním údajům, které zpracováváme, máte následující práva, která vůči nám můžete uplatnit právo:

 • získat potvrzení o (ne)zpracovávání vašich osobních údajů a na přístup k osobním údajům, které se vás týkají, a které zpracováváme;
 • na opravu nebo doplnění vašich osobních údajů, pokud jsou nepřesné nebo neúplné;
 • na výmaz nebo omezení zpracovávání vašich osobních údajů, pokud jsou splněny podmínky dané právními předpisy; 
 • vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které se vás týkají;
 • na přenesení vašich osobních údajů k jinému správci;
 • vzít zpět svůj souhlas ke zpracování osobních údajů, pokud jste nám jej udělili;
 • podat stížnost u Úřadu na ochranu osobních údajů, případně i právo na účinnou soudní ochranu.

Svá práva nebo jakékoliv dotazy můžete uplatnit písemným podáním doručeným elektronicky na info@doublepower.cz
Dozorovým orgánem je Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, www: https://www.uoou.cz

Jak chráníme Vaše osobní údaje? 

Můžete si být naprosto jisti, že s Vašimi osobními údaji nakládáme s řádnou péčí a v souladu s platnými právními předpisy. Vaše osobní údaje chráníme v maximální možné míře, která odpovídá technické úrovni dostupných prostředků. Vaše údaje nejsou předmětem rozsáhlého automatického zpracování ani profilování, pokud jste nám k němu nedali souhlas.

Veškerá data jsou uložena v datových centrech v Evropské unii.

1)  Osobní údaje zájemců o naše služby, nebo jiných osob, které s námi naváží komunikaci

a)  Které osobní údaje zpracováváme? 
Druh a rozsah zpracovávaných osobních údajů závisí na formě použitého komunikačního kanálu, vždy zpracováváme pouze údaje, které nám při vzájemné komunikaci poskytnete, které jsou relevantní pro řešenou záležitost a nezbytné pro funkční komunikaci.

 • jméno
 • příjmení
 • e-mail
 • telefonní číslo
 • označení profilu na sociální síti
 • text zprávy

b)  Proč údaje zpracováváme a na základě čeho? 
Údaje ze vzájemné komunikace zpracováváme na základě oprávněného zájmu nejdéle po dobu 12 měsíců od poslední komunikace z vaší strany, pokud neexistuje jiný právní důvod pro jejich další zpracování (např. shromažďování dat pro naši vlastní obranu v případě vzájemného sporu apod.)

c)  Kdo může mít k údajům přístup?

 • společnost Corporate Publishing s.r.o., IČ: 27885453, se sídlem U Golfu 565, 109 00 Praha 10 (poskytovatel marketingových služeb)
 • společnost Breezy, s.r.o., IČ: 27733823, se sídlem Wenzigova 11, Praha 2, 120 00 (poskytovatel technické správy webu)
 • Pipedrive Prague s.r.o., IČ: 07070152, se sídlem Pernerova 697/35, Praha 8, 186 00 (poskytovatel CRM)
 • případně další poskytoval zpracovatelských softwarů nebo služeb, které však v současné chvíli správce nevyužívá.

2)  Osobní údaje klientů a dodavatelů

V případě, že jste našim klientem nebo naopak dodavatelem, musíme z titulu plnění vzájemné smlouvy zpracovávat některé vaše osobní údaje nebo také údaje vašich zástupců, zaměstnanců nebo jiných osob určených ve smlouvě k zajištění vzájemného plnění. 

a)  Které osobní údaje zpracováváme? 

 • jméno a příjmení
 • e-mail
 • telefonní číslo
 • identifikátor DS
 • DIČ
 • adresa místa podnikání/sídlo
 • korespondenční adresa
 • identifikátory bankovního účtu
 • informace o plátcovství DPH
 • naši vzájemnou komunikaci
 • informace a podklady, které nám v souvislosti s uzavíráním a plněním vzájemné smlouvy poskytnete a další údaje související s plněním smlouvy.

b)  Proč údaje zpracováváme a na základě čeho? 

 • zákonná povinnost – např. vedení účetnictví, zpracování daní atd.;
 • plnění vzájemné smlouvy nebo jednání o ní;
 • oprávněný zájem, který není v rozporu s vašimi právy na ochranu osobních údajů (např. zasílání novinek, evidence smluvních partnerů (CRM), vytváření interních statistik a výkazů, reporting apod.);
 • poskytnutí souhlasu se zpracováním (např. pro účely zveřejnění reference na naše služby).

c)  Jak dlouho budeme údaje zpracovávat?
Vaše osobní údaje zpracováváme v minimálním možném rozsahu po dobu vzájemné spolupráce a následně až 10ti let od jejího ukončení (obvykle ukončení smlouvy) pro splnění našich zákonných povinností (zejména z titulu zákonných požadavků na účetní a daňové evidence), pokud jiné právní předpisy nestanoví lhůtu ještě delší. 

d)  Komu dalšímu poskytujeme Vaše osobní údaje a proč?  
Vaše osobní údaje mohou být v souvislosti se zajištěním smluvního plnění předány v nezbytné míře ke zpracování třetím stranám, a to na základě vzájemně uzavřených zpracovatelských smluv, aby zůstala zachována kompletní ochrana vašich osobních údajů, jak je uvedeno v tomto informačním prohlášení, a to zejména:

 • Corporate Publishing s.r.o., IČ: 27885453, se sídlem U Golfu 565, 109 00 Praha 10 (poskytovatel marketingových služeb)
 • Breezy, s.r.o., IČ: 27733823, se sídlem Wenzigova 11, Praha 2, 120 00 (solidpixels. - poskytovatel technické správy webu)
 • Pipedrive Prague s.r.o., IČ: 07070152, se sídlem Pernerova 697/35, Praha 8, 186 00 (poskytovatel CRM)
 • Microsoft Ireland Operations Limited, Attn: Data Protection Officer, One Microsoft Place, South County Business Park, Leopardstown, Dublin 18, Ireland
 • Google Ireland Limited, (Registrační číslo: 368047 / DIČ: IE6388047V), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko 

Osobní údaje můžeme také předat orgánům veřejné správy, pokud o to budeme požádáni. Aktuální seznam zpracovatelů je možné si vyžádat na info@doublepower.cz.

3)  Osobní údaje zájemců o spolupráci

Druh a rozsah zpracovávaných osobních údajů závisí na formě použitého komunikačního kanálu, vždy zpracováváme pouze údaje, které nám při vzájemné komunikaci poskytnete, které jsou relevantní pro posouzení, zda je vaše nabídka vhodná pro námi poptávanou pozici a nezbytné pro funkční komunikaci.

a)    Které osobní údaje zpracováváme? 

 • jméno a příjmení
 • e-mail
 • telefonní číslo
 • identifikátor DS
 • fotografii
 • označení profilu na sociální síti a informace z něj (pokud je využití sociální sítě předmětem poptávané pracovní pozice práce nebo je využívána pro vzájemnou komunikaci)
 • vzdělání a pracovní zkušenosti
 • další informace uvedené v životopisu nebo ve vzájemné komunikaci

b)  Proč údaje zpracováváme a na základě čeho? 
Údaje zpracováváme na základě oprávněného zájmu, pro posouzení, zda odpovídáte požadavkům na poptávanou pozici, abychom vám mohli nabídnout případné uzavření smlouvy.

c)  Kdo může mít k údajům přístup?
Údaje uchazečů zpracováváme interně, v případě zapojení dalšího poskytovale zpracovatelských softwarů nebo služeb bude zajištěno dodržování zásad zpracování osobních údajů dle tohoto prohlášení.

4)    Údaje návštěvníků webové prezentace (soubory cookies a IP adresa)

Vaše IP adresa je při návštěvě našich webových stránek zpracovávána pouze za účelem zpracování anonymizovaných statistik návštěvnosti. V případě vyplnění a odeslání kontaktního formuláře je tento údaj součástí identifikace zájemce, je uložen do databáze systému s ostatními údaji zájemce.

Na našich webových stránkách využíváme také soubory cookie, které vyjma tzv. nezbytných cookie můžeme zpracovávat pouze s vaším souhlasem. Nezbytné neboli technické cookies jsou takové, které jsou potřeba pro správnou funkčnost našich webových stránek. Pro jejich využití nepotřebujeme váš souhlas.

Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo vzít zpět.

Aktuální rozsah uděleného souhlasu a informace u používaných souborech cookies:

Název cookies

Zdroj

Popis

Kategorie

Doba uložení

CMS-6c0f2b1b-FE

www.doublepower.cz

Ukládá unikátní identifikátor pro danou relaci na webu

funkční

relace

CMS-6c0f2b1b-FE-cookies_allow_ac

www.doublepower.cz

Ukládá nastavení souhlasu se sběrem analytických údajů o pohybu na webu

funkční

1 rok

CMS-6c0f2b1b-FE-cookies_allow_mc

www.doublepower.cz

Ukládá nastavení souhlasu se sběrem údajů pro marketingové účely

funkční

1 rok

CMS-6c0f2b1b-FE-cookies_notification

www.doublepower.cz

Ukládá informaci, zda byla již v minulosti potvrzena cookie lišta

funkční

1 rok

CMS-6c0f2b1b-FE-language

www.doublepower.cz

Ukládá unikátní identifikátor pro zvolený jazyk webu

funkční

1 den

SERVERID

www.doublepower.cz

Vyvažuje funkci načítání

nutné

relace

VISITOR_INFO1_LIVE

.youtube.com

Zobrazování reklam, ukládá a sleduje identitu návštěvníka, ukládá a sleduje interakce

marketingové

6 měsíců

VISITOR_PRIVACY_METADATA

.youtube.com

Ukládá stav souhlasu se soubory cookie pro aktuální doménu

marketingové

6 měsíců

YSC

.youtube.com

Ukládá a sleduje interakce

marketingové

relace

_ga

.www.doublepower.cz

Ukládá a počítá zobrazení stránek

analytické

2 roky

_gat

.www.doublepower.cz

Čte a filtruje požadavky robotů

analytické

1 den

_gid

.www.doublepower.cz

Ukládá a počítá zobrazení stránek

analytické

1 den

Shromážděné cookie soubory jsou zpracovány dalšími zpracovateli:

 • službou Google, provozovanou společností Google Inc., se sídlem 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.
 • službou YouTube, provozovanou společností Google Inc., se sídlem 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA
 • službou Sklik, provozovaná společností Seznam.cz, a.s., IČ: 26168685, se sídlem Praha 5 – Smíchov, Radlická 3294/10, PSČ 150 00
 • službou Facebook Pixel, provozované spol. Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ireland

Cookies soubory jsou zpracovateli zpracovány v souladu s jejich podmínkami nakládání s osobními údaji:

Kde se dozvíte více? 

Vaše požadavky, dotazy a názory pište na email: info@doublepower.cz, případně na poštovní adresu doublepower!! s.r.o., se sídlem Bílkova 856/18, Staré Město, 110 00 Praha 1. Vašich názorů si ceníme a zaslané podněty budou důvěrné. Náš zástupce vás bude bez zbytečného odkladu kontaktovat na vámi uvedené adrese s návrhem řešení nebo příslušným vysvětlením.